اخبار

کالای آماده‌ی تحویل - فیلترهای کیسه‌ای

 

لیست فیلترهای کیسه‌ای ساخت وگا و ایتون (هیوارد)  - آماده تحویل فوری

تعداد نام كالا كد كالا
33 BAG 30MIC LCR-128-T02E-30L
6 BAG 100MIC NMO-100-N1S-60
34 BAG 100MIC NMO-100-N2H--60
6 BAG 100MIC NMO-100-N4S-50
152 BAG 200MIC NMO-200-N2H-60
150 BAG 250MIC NMO-250-N2H-60
197 BAG 300MIC NMO-300-N2H-60
60 BAG 80MIC NMO-80-N2H-60
542 BAG 10MIC PE-10-N1H-40
18 BAG 10MIC PE-10-N2H-30
5 BAG 1MIC PE-1-N2S-30
301 BAG 25MIC PE-25-N1H-40
500 BAG 50 MIC PE-50-N1H-40
41 BAG 5MIC PE-5-N2S-40
4 BAG 1MIC PEXL-1-N2H-20
19 BAG 100MIC PO-100-P01E-40L
49 BAG 10MIC PO-10-N2E-30
46 BAG 10MIC PO-10-P02E-30L
24 BAG 1MIC PO-1-P02E-20L
88 BAG 200MIC PO-200-P02E-30L
80 BAG 25MIC PO-25-N1S-60
241 BAG 25MIC PO-25-N2E-30
93 BAG 25MIC PO-25-N3E-50
373 BAG 25MIC PO-25-P02S-40L
128 BAG 25MIC PO-25-P03E-50M
85 BAG 25MIC PO-25-P04E-50M
34 BAG 50MIC PO-50-N1E-40
184 BAG 50MIC PO-50-N1S-60
205 BAG 50MIC PO-50-N2E-30
181 BAG 50MIC PO-50-N2S-40
60 BAG 50MIC PO-50-P01S-60L
291 BAG 50MIC PO-50-P02E-30L
140 BAG 5MIC PO-5-N2S-40
21 BAG 10MIC POXL-10-P01E-30L
10 BAG 1MIC POXL-1-N2E-20
19 BAG 25MIC POXL-25-P01E-30L
21 BAG 50MIC POXL-50-P01E-30L
143 BAG 30MIC VCR-128-T2E-30